CEAC

A.R.A.C.I P. este o instituţie publică de interes naţional, în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu personalitate juridică şi cu buget propriu de venituri şi cheltuieli, înfiinţată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr. 87/2006. 

Misiunea A.R.A.C.I.P. este de a realiza:

  • evaluarea externă a calităţii educaţiei oferite de instituţiile de învăţământ preuniversitar şi de alte organizaţii furnizoare de educaţie;
  • autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar.


C.E.A.C. (Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii) este un organism colectiv de lucru care identifica, analizeaza si propune solutii si decizii care privesc implementarea Sistemului de Management al Calitatii. Ea constituie o structura functionala suport la nivel de liceu, asambland resurse umane minimale necesare proiectarii, implementarii si sustinerii Sistemului de Management al Calitatii. Comisia isi eleboreaza propriul regulament de functionare.

Misiunea comisiei consta in elaborarea conceptuala si implementarea unui sistem functional de management al calitatii in liceu (evaluare internă), precum si adaptarea continua a acestuia la cerintele invatamantului preuniversitar romanesc si european.

 

ATRIBUTIILE COMISIEI

 

Art. 13. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii indeplineste urmatoarele atributii:

1)      elaboreaza si coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii, aprobate de organismul de conducere

2)      elaboreaza anual, pana la data stabilita, prin proceduri interne un raport privind calitatea serviciilor educationale din liceu si propune masuri de ameliorare. Raportul este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor directi si indirecti ai serviciilor educationale prin afisare sau publicare pe site-ul liceului. Raportul anual rezuma autoevaluarea interna si este pus la dispozitia unui evaluator extern – ARACIP.

3)      realizeaza anual sondaje de investigare a optiunilor elevilor, absolventilor privind calitatea serviciilor educationale

4)      elaboreaza propria baza de date si informatii privind calitatea serviciilor educationale prestate, structurate pe standarde si indicatori de performanta la nivel institutional si pe fiecare arie curriculara

5)      elaboreaza instrumente de evaluare, descrie metode de urmarire a progresului elevilor

6)      stabileste procedura de trasmitere catre parti a scrisorilor semestriale care sa cuprinda informatii referitoare la frecventa, invatatura si conduita, activitatile extrascolare la care a participat si gradul de interes pentru anumite materii

7)      elaboreaza propuneri de imbunatatire a calitatii tinand cont de standardele de referinta si ghidul de bune practice elaborate de ARACIP

Art. 14. Obiectivul major al conducerii in domeniul calitatii il constituie conceperea si implementarea unui sistem de management eficient al calitatii bazat pe o structura organizatorica si a documentatiei corespunzatoare, care sa permita monitorizarea -  evaluarea, interventia corectiva – preventiva si imbunatirea continua a calitatii (Regulamentul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din CNSHB)