Anul scolar 2012-2013

Clasa a X-a A-diriginte prof. Dorina Enciu

 

 XA1  XA2  XA3

 

Clasa a X-a E- diriginte prof. Valerica Lupu

     

     


Clasa a IX-a F- diriginte prof. Mihaela Milostivu


     
  

Coordonator prof. Cristina Maria Militaru

   
 C1  C2  C3

c4   c5  c6


Incursiune Poloneza

p1  p2  p3

p4  p5  p6